Hatakeyama, Shirouzu, Yokoyama, Konagaya, Kimura, Naka, Kawasaki, Yumoto, Ichikawa, Kim, Saito, Saeki, 2003