Chen, Csikasz-Nagy, Gyorffy, Val, Novak, Tyson, 2000