Model Mathematics

Component: environment

Component: parameters

v2=VM2ZnKPn+Zn v3=VM3YmKRm+YmZpKAp+Zp

Component: cytosol

ddtimeZ=v0+v1beta-v2+v3+kfY-kZ

Component: insensitive_pool

ddtimeY=v2-v3-kfY

Component: phosphorylation

ddtimeWstar=vPWTvKvP1-WstarK1+1-Wstar-WstarK2+Wstar

Component: kinase_reaction

vK=vMKZqKaq+Zq