Model Mathematics

Component: environment

Component: Ca

ddtimeZ=v_0+v_1beta+-v_2+v_3+k_fY+-kZ ddtimeY=v_2+-v_3+-k_fY

Component: v_2

v_2=V_M2ZnK_2n+Zn

Component: v_3

v_3=V_M3YmK_Rm+YmZpK_Ap+Zp

Component: W_star

ddtimeW_star=v_PW_Tv_Kv_P1-W_starK_1+1+-W_star-W_starK_2+W_star

Component: v_K

v_K=V_MKZK_a+Z