Model Mathematics

Component: environment

Component: PYR

ddtimePYR=V_GLYC-V_LDH+V_PDH+V_ALS

Component: ACP

ddtimeACP=V_PTA-V_ACK

Component: ACAL

ddtimeACAL=V_ACALDH-V_ADH

Component: ACLAC

ddtimeACLAC=0.5V_ALS-V_ALDC+V_NEALC

Component: ACET

ddtimeACET=V_ALDC+V_NEALC-V_ACETDH+V_ACETEFF

Component: ATP

ddtimeATP=V_GLYC+V_ACK-V_ATPase

Component: ADP

ADP=A_tot-ATP

Component: NADH

ddtimeNADH=V_GLYC+V_PDH-V_LDH+V_ACALDH+V_ADH+V_ACETDH+V_NOX

Component: NAD

NAD=NAD_tot-NADH

Component: ACCOA

ddtimeACCOA=V_PDH-V_ACALDH+V_PTA

Component: COA

COA=C_tot-ACCOA

Component: AC

Component: BUT

Component: ETOH

Component: GLC

Component: LAC

Component: O

Component: P

Component: V_GLYC

V_GLYC=V_GLYC_tempifV_GLYC_temp0V_GLYC_tempotherwise V_GLYC_temp=V_GLYC_maxGLCKm_GLCNADKm_NADADPKm_ADP1+GLCKm_GLC+PYRKm_PYR1+NADKm_NAD+NADHKm_NADH1+ADPKm_ADP+ATPKm_ATP

Component: V_LDH

V_LDH=V_LDH_tempifV_LDH_temp0V_LDH_tempotherwise V_LDH_temp=V_LDH_maxKm_PYRKm_NADHPYRNADH-LACNADKeq1+PYRKm_PYR+LACKm_LAC1+NADHKm_NADH+NADKm_NAD

Component: V_PDH

V_PDH=V_PDH_tempifV_PDH_temp0V_PDH_tempotherwise V_PDH_temp=V_PDH_max1+KiNADHNADPYRKm_PYRNADKm_NADCOAKm_COA1+PYRKm_PYR1+NADKm_NAD+NADHKm_NADH1+COAKm_COA+ACCOAKm_ACCOA

Component: V_PTA

V_PTA=V_PTA_tempifV_PTA_temp0V_PTA_tempotherwise V_PTA_temp=V_PTA_maxKi_ACCOAKm_PACCOAP-ACPCOAKeq1+ACCOAKi_ACCOA+PKi_P+ACPKi_ACP+COAKi_COA+ACCOAPKi_ACCOAKm_P+ACPCOAKm_ACPKi_COA

Component: V_ACK

V_ACK=V_ACK_tempifV_ACK_temp0V_ACK_tempotherwise V_ACK_temp=V_ACK_maxKm_ADPKm_ACPACPADP-ACATPKeq1+ACPKm_ACP+ACKm_AC1+ADPKm_ADP+ATPKm_ATP

Component: V_ACALDH

V_ACALDH=V_ACALDH_tempifV_ACALDH_temp0V_ACALDH_tempotherwise V_ACALDH_temp=V_ACALDH_maxKm_ACCOAKm_NADHACCOANADH-NADCOAACALKeq1+NADKm_NAD+NADHKm_NADH1+ACCOAKm_ACCOA+COAKm_COA1+ACALKm_ACAL

Component: V_ADH

V_ADH=V_ADH_tempifV_ADH_temp0V_ADH_tempotherwise V_ADH_temp=V_ADH_maxKm_ACALKm_NADHACALNADH-ETOHNADKeq1+NADKm_NAD+NADHKm_NADH1+ACALKm_ACAL+ETOHKm_ETOH

Component: V_ALS

V_ALS=V_ALS_tempifV_ALS_temp0V_ALS_tempotherwise V_ALS_temp=V_ALS_maxPYRKm_PYR1-ACLACPYRKeqPYRKm_PYR+ACLACKm_ACLACN-11+PYRKm_PYR+ACLACKm_ACLACN

Component: V_ALDC

V_ALDC=V_ALDC_tempifV_ALDC_temp0V_ALDC_tempotherwise V_ALDC_temp=V_ALDC_maxACLACKm_ACLAC1+ACLACKm_ACLAC+ACETKm_ACET

Component: V_ACETEFF

V_ACETEFF=V_ACETEFF_tempifV_ACETEFF_temp0V_ACETEFF_tempotherwise V_ACETEFF_temp=V_ACETEFF_maxACETKm_ACET1+ACETKm_ACET

Component: V_ACETDH

V_ACETDH=V_ACETDH_tempifV_ACETDH_temp0V_ACETDH_tempotherwise V_ACETDH_temp=V_ACETDH_maxKm_ACETKm_NADHACETNADH-BUTNADKeq1+ACETKm_ACET+BUTKm_BUT1+NADHKm_NADH+NADKm_NAD

Component: V_ATPase

V_ATPase=V_ATPase_tempifV_ATPase_temp0V_ATPase_tempotherwise V_ATPase_temp=V_ATPase_maxATPADPNKm_ATPN+ATPADPN

Component: V_NOX

V_NOX=V_NOX_tempifV_NOX_temp0V_NOX_tempotherwise V_NOX_temp=V_NOX_maxNADHOKm_NADHKm_O1+NADHKm_NADH+NADKm_NAD1+OKm_O

Component: V_NEALC

V_NEALC=kACLAC